HAT álláspont kategória bejegyzései

A Hálózat a Tanszabadságért a szilágyis tanárok mellett

2013. január 30

 

A Hálózat a Tanszabadságért (HAT) támogatja a Szilágyi Erzsébet Gimnázium nevelőtestülete által 2013. január 9-én közzétett petíciót. A HAT megítélése szerint a petíció és az ahhoz kapcsolódó, a tantestület január 18-án írt nyílt levelében megfogalmazott kérdéssor egyértelműen tükrözi az államosítás körüli problémákat, visszásságokat, illetve azt is, hogy ezeknek milyen hosszú távú, mindenkit érintő következményei lesznek a közoktatásban. Ezért a HAT teljes támogatásáról biztosítja a szilágyis tanárokat, illetve a petícióhoz csatlakozókat.

 

A HAT értékelése szerint a Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanárainak petíciója azért nem megkerülhető az oktatáspolitikai döntéshozók számára, mert rámutat az iskolák állami fenntartásba vétele eredményeként 2013. év elején bekövetkezett súlyos működési problémákra, és az e problémáknak a központosítási folyamatban rejlő gyökereire. A HAT a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és az azóta mellé állt további iskolák nevelőtestületeinek álláspontjával megegyező módon ítéli meg a kialakult helyzetet. Eszerint a kialakult szituáció alapjaiban veszélyezteti a magyar közoktatási rendszer működését, feladatainak színvonalas ellátását. A HAT a szavukat felemelő pedagógusokkal együtt követeli, hogy sürgősen történjenek lépések a helyzet rendezésére. A kormány az érdekvédelmi-, szakmai- és civil szervezetek bevonásával, oktatáskutatók munkáját igénybe véve végezze el a kaotikus állapotokhoz vezető folyamatok kritikus elemzését, és vonja le a megfelelő következtetéseket. A HAT álláspontja szerint a 2011-ben a köznevelési törvény elfogadásával rögzült oktatáspolitika hibás és káros, a törvény, a hozzá kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálandók, az oktatáspolitikának gyökeresen át kell alakulnia. A HAT szorgalmaz egy tényeken alapuló, hiteles és szakmai vizsgálatot, amely kimutatja, hogy milyen konkrét szituációt idézett elő az előkészítetlen államosítás. 

 

A HAT indokoltnak tartja azoknak a konkrét kérdéseknek a megfogalmazását, amelyeket a Szilágyi Erzsébet Gimnázium nevelőtestülete 2013. január 18-án juttatott el az Emberi Erőforrások Minisztériumába. A kérdések, amelyekre a minisztérium gyors válaszát a HAT is követeli, rámutatnak arra, milyen alapvető bizonytalanságok jellemzik a magyar közoktatást az új év elején. A válaszok és az azoknak megfelelő, a gondok megoldását szolgáló cselekvés eddigi hiánya bénítólag hat a közoktatásra. A szinte pattanásig feszült a helyzetben csak a pedagógusok, valamint az intézményvezetők döntő többségének áldozatkész munkája akadályozta meg, hogy a közoktatás rendszere súlyos sérüléseket szenvedjen. Ez a HAT által sem kívánt állapot azonban bekövetkezhet, ha a Gimnázium nevelőtestülete által megfogalmazott kérdésekre nem születnek kimerítő válaszok, és azok tartalmának megfelelően nem indul el hathatós kármentés a lehető legrövidebb időn belül.

 

A HAT ezért felszólítja a kormányt, hogy haladéktalanul kezdjen neki a szakmai alapú vizsgálatnak, az előkészítetlen államosítás felfüggesztésének, mielőtt helyrehozhatatlan károk keletkeznek a közoktatás rendszerében.

 

Hálózat a Tanszabadságért


A Hálózat a Tanszabadságért támogatja a Gimnáziumok Országos Szövetségét

 

A Hálózat a Tanszabadságért (HAT) figyelemre méltónak tartja a Gimnáziumok Országos Szövetségének (GOSZ) állásfoglalását. Olyan problémát érint ugyanis, amely ismételten rávilágít arra, hogy mennyire átgondolatlan az egész közoktatási reform, és ezzel a jelenlegi oktatásirányítás a közoktatási rendszer működőképességét veszélyezteti.

 

Continue reading


Oktatáspolitikai alapelvek

2012.12.18. – Hálózat a Tanszabadságért – Szülői Hálózat

Hálózat a Tanszabadságért

Szülői Hálózat 

Az oktatási hálózatok szükségesnek tartják, hogy egy oktatáspolitikai fordulat előkészítése érdekében a politikai szereplők, a szakmai, civil és érdekképviseleti szervezetek között érdemi párbeszéd alakuljon ki.

Meggyőződésünk, hogy az oktatáspolitika legfontosabb, semmi másnak alá nem rendelhető céljai a tanulási igények kielégítése, az életminőség javítását szolgáló tanulási lehetőségekhez való hozzáférés biztosítása és az oktatás minőségének javítása kell, hogy legyenek. Az oktatásnak tehát fontos célja a munkaerő foglalkoztathatóságának biztosítása, de ezen kívül számos más, ezzel egyenrangú feladata is van, mint például az autonóm személyiség kibontakoztatását szolgáló nevelés, a kulturális örökség folytonosságának megőrzése, a társadalom kohéziójának megerősítése, illetve a nemzeti és az európai közösséghez való tartozásunk tudatosítása. A közösségi finanszírozás mértékében tükröződnie kell az oktatás stratégiai jelentőségének. A két közoktatásban érintett hálózat a jövőbeni oktatáspolitikai egyeztetések keretéül – tiszteletben tartva a konkrét oktatáspolitikai kezdeményezésekkel kapcsolatos véleménykülönbségek szabadságát – a következő, több civil szervezettel egyeztetett alapelveket javasolja:

Szektorsemlegesség és szubszidiaritás

 

  1. A közoktatás helyben nyújtott közszolgáltatás. Az oktatás irányításának és finanszírozásának biztosítania kell a szektorsemlegesség, a szubszidiaritás és a hatékonyság követelményeinek érvényesülését.

Stabil, minőségre ösztönző finanszírozás

 

  1. A nevelés-oktatás állami költségvetési finanszírozásának stabil, tervezhető és átlátható módon biztosítania kell az oktatási intézmények működését, a felsőoktatási intézmények oktató-kutató tevékenységének ellátását, a finanszírozás módjának pedig ösztönöznie kell a minőség és eredményesség javítására.

Autonómia és elszámoltathatóság

  1. Az oktatás minőségének egyik legfontosabb feltétele az oktatási intézmények autonómiája. Az óvodai, iskolai és felsőoktatási intézményi autonómiának jogi, pénzügyi és szakmai elszámoltathatósággal kell párosulnia.

Méltányosság

  1. Minden oktatáspolitikai kezdeményezésnek és az oktatási szektor minden intézményének törekednie kell az oktatási egyenlőtlenségek csökkentésére, a minden gyermekben benne rejlő tehetség kibontakoztatására, a méltányosság elvének érvényesítésére.

Független minőségértékelés

  1. A közoktatás minőségének folyamatos értékelése és az értékelési információk megosztása a tanulókkal, szülőkkel, az oktatási intézmények tulajdonosaival és szakembereivel, valamint a nyilvánossággal állami feladat, melyet a kormánytól független intézménynek kell ellátnia.

Nyílt és informált oktatáspolitika alkotás

  1. Az oktatáspolitika alkotásnak folyamatos reflexión, tényeken és azok elemzésén, valamint az érdekeltek (tanulók, hallgatók, szülők, pedagógusok, oktatók, stb.) bevonásán alapuló nyílt, átlátható és intézményesült konzultáción kell alapulnia.

Stratégián alapuló fejlesztéspolitika

  1. A fejlesztéspolitikának az oktatásban az érdekeltek támogatását élvező hosszú távú stratégián kell alapulnia, korrupció-mentesnek kell lennie és igazodnia kell a helyi-intézményi fejlesztési szükségletek sokféleségéhez.

Jogok tiszteletén alapuló szabályozás

  1. Az oktatás szabályozásának alapjául a tanulói, szülői és kisebbségi jogok teljes körű biztosítása kell, hogy szolgáljon.

Világnézeti semlegesség

  1. Az oktatásban működő közintézményeknek a világnézeti semlegességet érvényesítő módon kell működniük.

Megbecsült és szakmailag felkészült pedagógusok

  1. A pedagógusok és oktatók számára biztosítani kell a magas színvonalú munkavégzés és a szakmai fejlődés feltételeit, valamint munkájuk megfelelő szakmai és anyagi elismerését. Ezzel szemben szakmai minőségi követelményeket kell rögzíteni számukra és ezeket érvényesíteni kell.

A fenti alapelvek megalkotásában az Oktatási Hálózat munkatársai is tevékeny részt vállaltak. Az oktatási hálózatok bármilyen demokratikus erővel az együttműködést ezen alapelvek mentén tartják lehetségesnek.


A HAT csatlakozik a Felsőoktatási Fórumhoz

2012.12.18. – Hálózat a Tanszabadságért

A Hálózat a Tanszabadságért, a Humán Platform alapítójaként és egész eddigi tevékenységének szellemisége okán bejelentette csatlakozási szándékát a tegnap megalapított Felsőoktatási Fórumhoz.

A Hálózat a Tanszabadságért (HAT) alapítása óta következetesen kiáll a tanszabadság elvének és gyakorlatának érvényesítéséért. Ez jelent meg a köznevelési törvény kapcsán, ez jelent meg a hallgatói keretszámok durva módosítása kapcsán februárban is, decemberben is.  A tanszabadság korlátozását látjuk a közoktatási intézmények államosításában, a tartalmi szabályozás rendszerében, és a felsőoktatási intézmények autonómiájának korlátozásában. A HAT csatlakozott a Humán Platformhoz, mert azt láttuk, hogy ami a köznevelési törvény elfogadásával 2011-ben elindult, az a művészeti életben, valamint az egészségügyi és szociális ellátás területein napjainkban bontakozik ki.

Continue reading


A tanszabadság védelmében

2012.12.18. – Hálózat a Tanszabadságért

A Hálózat a Tanszabadságért együttműködés alapítás óta következetesen kiáll a tanszabadság elvének és gyakorlatának érvényesítéséért. Ez jelent meg a köznevelési törvény kapcsán, ez jelent a hallgatói keretszámok durva módosítása kapcsán februárban is, decemberben is.  A tanszabadság korlátozását látjuk a közoktatási intézmények államosításában, a tankötelezettség korhatárának leszállításában, a tartalmi szabályozás rendszerében, és a felsőoktatási intézmények autonómiájának korlátozásában. A HAT csatlakozott alapító tagként a Humán Platformhoz, mert azt láttuk, hogy ami a köznevelési törvény elfogadásával 2011-ben elindult, az a művészeti életben, valamint az egészségügyi és szociális ellátás területein napjainkban bontakozik ki.

Continue reading


Felsőoktatási keretszámok – A Hálózat a Tanszabadságért szolidáris a tüntető középiskolásokkal

2012.12.14. – MON

Budapest, 2012. december 13., csütörtök (MTI) – A Hálózat a Tanszabadságért szolidaritást vállal a jövőjükért tüntető középiskolás diákokkal, egyben új, megfogalmazásuk szerint európai és versenyképes oktatási rendszer kialakítását sürgetik, szerdai kijelentései miatt pedig magyarázatot, de legalább bocsánatkérést várnak a kormányszóvivőtől.

Continue reading


A szegedi példát követni kell!

2012.12.10. – Hálózat a Tanszabadságért

A HAT (Hálózat a Tanszabadságért) a legmesszebbmenőkig üdvözli a szegedi oktatók és egyetemisták határozott kiállását a kormányzat felsőoktatással kapcsolatos döntéseivel szemben, és minden törvényes eszközzel felajánlja együttműködését a diákság számára.

A HAT példaértékűnek tartja a Hallgatói Hálózat (HaHa) szegedi csoportjának magatartasát és tiltakozását, és reményét fejezi ki, hogy a példa követőkre talál az egész országban. Nem csak a hallgatók, hanem a felsőoktatásba készülő diákok és szüleik számára is.

A HAT állásfoglalása egyértelmű: a kormányzatnak tudomásul kell vennie végre, hogy ha nem hajlandók szakmai párbeszédre és sorra hozzák a felsőoktatás megsemmisítése felé vezető döntéseiket, egy idő után szembe találják magukat az egyetemen oktatókkal és tanulókkal – de nemcsak velük, hanem az ország sorsáért aggódó és tenni akarók tömegeivel. A HAT a jövőben is meg fog ragadni minden törvényes eszközt ahhoz, hogy a jogállamiságot és benne a szellemi életet megvédje, illetve az azt megvédők segítségére legyen.

2012. december 10

Hálózat a Tanszabadságért (HAT)


Egy nemzedék semmibevétele

2012.12.06. – Hálózat a Tanszabadságért

A HAT a hallgatói keretszámok durva csökkentéséről

Egy éve jelent meg a köznevelési törvény tervezete.

Egy évvel ez előtt kezdte meg felvilágosító munkáját a Hálózat a Tanszabadságért együttműködés.

Egy éve vált kézzel foghatóvá, hogy az iskolákba lopakodik a diktatúra. Az államosítás, az uniformizálás, a nevelő-oktató munka politikai-ideológiai befolyásolása, a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányait erősítő iskolarendszer, a múltba forduló szakoktatás – mára keserű valósággá vált a társadalmi egyeztetést nélkülöző, szakmailag megalapozatlan tervezet.

Continue reading


Az iskolák államosítása ellen szólal fel a Hálózat a Tanszabadságért

2012.10.12. – HVG

Módosítsa az Országgyűlés a köznevelési törvénynek az iskolák államosítására vonatkozó szakaszait, tisztázzák a finanszírozás rendszerét, és a kormány az életpályamodell bevezetésének elhalasztásával egyidejűleg halassza el a pedagógusok munkaterhelésének növelésére vonatkozó szabályozás bevezetését is – többek között ezt javasolja a Hálózat a Tanszabadságért (HAT) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

A szervezet szerint a pedagógusok bérkompenzációjának elhalasztásáról szóló bejelentés azt jelenti, hogy a kormány megkezdte a köznevelési rendszer átalakításának felülvizsgálatát. 

A HAT állásfoglalásában azt javasolja, hogy a kabinet az életpálya-modell bevezetésének elhalasztásával egyidejűleg halassza el a pedagógusok munkaterhelésének növelésére vonatkozó szabályozás bevezetését is, dolgozza ki az értékelés részletes kritériumrendszerét és eljárási szabályait. Indítványozzák egyben a kötelező óraszám emelésének felülvizsgálatát, az iskolában való kötelező tartózkodás szabályának eltörlését.

Javaslataik között szerepel, hogy az Országgyűlés módosítsa a köznevelési törvénynek az iskolák államosítására vonatkozó szakaszait, tegye lehetővé, hogy az önkormányzatok, ha akarnak, továbbra is fenntartók maradhassanak. Felszólították az oktatási kormányzatot, hozza nyilvánosságra, hogy miként képzeli "a kistelepülési iskolák korábban bejelentett összevonását", és mit javasol az így munkanélkülivé váló pedagógusok további foglalkoztatására. 

Kitértek arra is, hogy a költségvetési-finanszírozási feltételek tisztázásáig, a tankerületek feladatkörének részletes szabályozásáig, létrehozásuk befejezéséig halasszák el az önkormányzati intézmények átvételét, és ennek megfelelően "tolják ki" az önkormányzatoknak az iskolák fenntartására, illetve a működtetés vállalására vonatkozó döntésük határidejét is.

Tisztázzák a finanszírozás rendszerét és eljárási szabályait, legyen egyértelmű és átlátható az iskolák, az önkormányzatok és az iskolafenntartás napi gyakorlati feladatait ellátó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) járási szervezeti egységei közötti kapcsolat! – szólított fel a hálózat, szorgalmazva az állami fenntartásba kerülő iskolák igazgatóira vonatkozó kinevezési szabály módosítását is. 

A HAT pontosítaná az alapítványi és magániskolák státusát is. Elfogadhatatlannak tartja a hálózat egyebek mellett azt is, hogy a középiskolai korosztály harmadát kitevő szakiskolás diákok esetében a közismereti műveltségtartalmak megismerése, a hozzá kapcsolódó kompetenciák fejlesztése, az életen át tartó tanulásra való felkészítés az általános iskolai tanulmányokkal befejeződik.


Az oktatási rendszer átalakításának jelen állása, és javaslatok a kormány felé

2012.10.12. – HAT állásfoglalás

A Hálózat A Tanszabadságért
állásfoglalása az oktatási rendszer átalakításának jelen állásáról
és javaslatai a kormány által megkezdett felülvizsgálati folyamat tartalmára

1.      A HAT a magyar oktatás rendszerének gyökeres átalakítását a kezdetektől elhibázott, szakmailag megalapozatlan, politikai akarat által vezérelt folyamatnak tartotta.

2.      A HAT az oktatási rendszer voluntarista átalakítását korábbi megnyilatkozásaiban nem csak megalapozatlannak tartotta, de jelezte, hogy ennek sem a szabályozási (jogi és tartalmi), sem a szervezeti, sem a személyi, sem az anyagi (pénzügyi) feltételei nem látszanak biztosítottnak, az átalakítás folyamatának szakmai és társadalmi egyeztetése elégtelen, az átalakítás folyamata erőltetett, ennek eredményeként az oktatási rendszer a működésképtelenség helyzetébe kerülhet. Mára sajnos ezt az előrejelzést a kormány, az oktatási kormányzat működése igazolta.

3.      Az átalakítási tervek kudarcának beismerése az életpálya-modellhez kapcsolódó pedagógus bérkompenzáció elhalasztásáról szóló, 2012. október 5-én tett bejelentés. Ez a bejelentés azt jelenti, hogy a kormány megkezdte a köznevelési rendszer átalakítási folyamatának felülvizsgálatát, mely vonatkozik a rendszer átalakításának programjára, feltételeire és ütemezésére.  

4.      A HAT a felülvizsgálattal kapcsolatban az alábbi intézkedéseket látja szükségesnek.

Continue reading


A HAT, az OHa és a HaHa közös beadványa az ombudsmanhoz

2012.09.21. – Hálózat a Tanszabadságért, OHA, HaHa

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1387 Budapest Pf. 40.

Szabó Máté Alapvető Jogok Biztosa részére

Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa!

Alulírott Hálózat a Tanszabadságért (HAT), Oktatói Hálózat (OHA) és Hallgatói Hálózat (HaHa), figyelemmel Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: „Alaptörvény”) 30. cikkének (1) bekezdésére az alábbiakkal keressük meg Önt.

Continue reading


Tiltakozás a „közveszélyes iskolakerülésre” vonatkozó törvényjavaslat ellen

2012.07.02. – Hálózat a tanszabadságért  és Szülői Hálózat közös állásfoglalás

 

A Hálózat a Tanszabadságért és a Szülői Hálózat közös tiltakozása a „közveszélyes iskolakerülésre” vonatkozó törvényjavaslat ellen

A Hálózat a Tanszabadságért (HAT) és a Szülői Hálózat (SZH) mélységes aggodalommal kíséri figyelemmel, hogy a kormány újabb gyermekellenes törvény meghozatalára készül. A “közveszélyes iskolakerülés” címen elhíresült törvénytervezet mind erkölcsileg, mind jogilag, mind emberileg elfogadhatatlan, pedagógiai, gyermekvédelmi és szülői szempontból pedig nonszensz.

A HAT és a SZH erélyesen tiltakozik ellene, és határozottan követeli, hogy a kérdést vegyék le a napirendről.

Continue reading


A HAT (Hálózat a Tanszabadságért) nyílt levele a tankönyveket érintő törvénymódosítási javaslatról

2012.06.24. – HAT

Budapest, 2012. június 24., vasárnap (OS) – A HAT (Hálózat a Tanszabadságért) megalakulásától fogva igyekszik közös gondolkodást, párbeszédet kezdeményezni a nevelés, az iskola egész társadalmat érintő kérdéseiről. Teszi mindezt azért, mert úgy látja, hogy a rendszerváltás óta eltelt két évtized sem volt elegendő ahhoz, hogy felnőttként, felelősen végiggondoljuk: világnézetünktől függetlenül mit tartunk mindannyian fontosnak, mit várunk el az iskoláinktól gyermekeink nevelését-oktatását illetően.

Meggyőződésünk, hogy egy ilyen párbeszéd egyik fontos témáját a tankönyvek jelentik, melyeknek Magyarországon a szakmai és civil közvélemény nagy jelentőséget tulajdonít gyermekeink iskolai eredményessége szempontjából.

Éppen ezért, a társadalmi párbeszéd célját szolgálva a HAT nyílt levelében kéri Hoppál Péter és Michl József parlamenti képviselőket, hogy a köznevelési törvény módosítására benyújtott, tankönyveket érintő javaslatuk legfontosabb indokait tegyék közzé a közvélemény számára érthető és elérhető formában. 

Emellett kérjük az Oktatási Államtitkárságot, hogy szintén a közvélemény számára érthető és elérhető formában tegye közzé álláspontját a benyújtott módosító javaslatokkal kapcsolatosan.

A módosító javaslatok alapos tanulmányozását követően sem világos ugyanis, milyen – az oktatás minőségi fejlődését szolgáló – szakmai indokkal támasztható alá, hogy

    –   a miniszter által kiírt pályázat esetében a törvényjavaslat kiiktatja a tankönyvvé nyilvánítási folyamat minden más esetben kötelező kontrollját;

    –   a javaslat alapján az iskolák a hivatalos tankönyvlistából egy adott évfolyamra és műveltségterületre – amennyiben a lista tartalmaz ilyet – csak és kizárólag a miniszteri pályázaton született, s a tankönyvvé nyilvánítási kontroll alól kivont művek közül rendelhetnek;

    –   a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy az iskolák az összes évfolyamon és műveltségterületen, a választás és ezzel a gyermekcsoport szükségleteihez igazodás lehetőségét kiiktatva, csak és kizárólag a miniszteri pályázaton született, s a tankönyvvé nyilvánítási kontroll alól kivont tankönyveket rendelhetik meg;

    –   a törvénymódosítás lehetővé teszi a tankönyvpiaci verseny kiiktatását, s ezzel annak szereplőinek felszámolását.

A fenti kérdések megválaszolásának híján összességében nem hárítható az  egyetlen üdvözítő tankönyv  koncepciójának, a szakmai megfontolások zárójelbe tételének, az egyszemélyi döntés által a demokratikus szabályok kiiktatásának, a korrupció melegágyának vádja. 

Meggyőződésünk, hogy az a nemzet, amely még a gyermekeiről sem képes párbeszédet folytatni, sötét jövőre ítéli önmagát  Ennek jegyében bízunk benne, hogy a nyílt levélben megfogalmazott kérdéseink nem süket fülekre, hanem párbeszédre kész partnerekre találnak.

2012-06-24 
 

Kiadó:  HAT (Hálózat a Tanszabadságért)


Kit izgat, mit tanítanak a szakiskolákban?

2012.05.24. – HAT állásfoglalás

A Hálózat a Tanszabadságért a politikai nyomáson felülkerekedő szakmaiság jelének látja, hogy az Országgyűlés egy módosító javaslat elfogadásával megakadályozta a szégyenletesen alacsony szakiskolai közismereti óraszám további csökkentését. Ugyanakkor szükségesnek tartja felhívni a figyelmet arra, mit is jelent a csökkenteni kívánt 33 % a gyakorlatban.

A közelmúltban szűk körben, mindössze néhány kiválasztott iskola tanárainak véleményezésre bemutatott szakiskolai közismereti kerettanterv-tervezetből kiviláglik, mit is jelent a túl soknak tartott 33 % a gyakorlatban:

Continue reading


A Hálózat a Tanszabadságért tiltakozása a Matolcsy György által javasolt szakiskolai törvénymódosítások ellen

A Hálózat a Tanszabadságért (HAT) tiltakozik az oktatási törvények Matolcsy György nevével fémjelzett, a kormány által elfogadott módosítása ellen, amely ellentétes mind a tanulók, mind a gazdaság hosszú távú érdekeivel. A HAT több olyan pontot is kifogásol a törvénymódosításokban, amelyek határozottan és bizonyíthatóan a gazdaság és a diákok érdekei ellen irányulnak.

A módosítás egyrészt a közismeret tanítására-tanulására fordítható időt csökkenti: a jelenlegi törvényben szereplő – a korábbiaknál így is lényegesen alacsonyabb – minimálisan 33 % helyett ez maximum a tananyag elsajátítására fordított idő 33 %-a lehetne. Minimális mennyiséget nem írnak elő, így elvileg a szakiskolában akár teljesen mellőzhető a közismeret.

(A félreértések elkerülése érdekében a HAT hangsúlyozza, hogy a közismeret fogalmába a szakmai elméleten és gyakorlaton kívül minden beletartozik a testneveléstől a szövegértés fejlesztésén, a családi életre nevelésen és az életpálya-építési készségek fejlesztésen keresztül, az idegen nyelvig és a számítógép-használatig.)

A másik változtatás, hogy a tanulók már az első évben tanulószerződést köthetnek, és lehetőségük van arra, hogy gyakorlati képzésük az első pillanattól vállalati tanműhelyekben folyjon. A velük foglalkozó szakoktatóktól a törvény semmiféle pedagógiai képzettséget vagy gyakorlatot nem követel meg.

A rossz családi hátterű tanulók a tanulószerződéssel járó pénzjuttatás miatt akkor is ezt a lehetőséget fogják preferálni, ha az iskolai tanműhely vagy gyakorlócég lehetőségei jobbak a vállalkozásénál.

A beterjesztő indoklása szerint a módosítás célja, hogy a foglalkoztathatóság közép- és hosszú távon javuljon. Ezzel szemben már az oktatási törvények vitájában szakmai szervezetek sora és a HAT is indokolta, hogy se a gazdasági fejlődést, se az egyén munkaerő-piaci pozíciójának javítását nem segíti, ha a szakképzés a szűken vett szakma elsajátíttatására, a „kész”, azonnal a gép mellé állítható szakember előállítására szorítkozik.

Ennek magyarázata, hogy a gazdaság ma már nem úgy működik, mint harminc évvel ezelőtt. Egy-egy nagyberuházással új iparágak jelennek meg, majd a körülmények változásával eltűnnek; változik a foglalkozások jellege és a technológiák; szabaddá vált a munkaerő-áramlás. A munkavállalók többsége – beleértve a pályakezdőket és a „hiányszakmával” rendelkezőket is – nem azon a területen dolgozik, amit az iskolában tanult.

A szakiskolának arra kell felkészíteni a tanulót, hogy ötven évig helyt tudjon állni a munkaerő-piacon. Ehhez pedig a szakmunkásnak az adott szakma készségein kívül szakmaközi és szakmától független készségekre is szüksége van.

A törvénymódosítás nem javítani, hanem rontani  fogja  a foglalkoztathatóságot, kizárólag a tanulókkal és a foglalkoztatásukkal járó juttatásokból profitáló vállalkozások pillanatnyi érdekeit szolgálja.

A fentiek miatt a HAT erélyesen tiltakozik a tervezett módosítások ellen.

Budapest, 2012.04.20.


A szigetszentmiklósi botrány margójára

2012.04.06. – Hálózata a Tanszabadságért (HAT)

A HAT álláspontja és javaslata

Országos visszhangja van a szigetszentmiklósi Batthyányi Kázmér Gimnázium igazgatói pályázata, az új igazgató kinevezése ügyének. A nevelőtestület és a szülők az iskola eddigi vezetőjét kívánnák látni  tovább is vezetőként az iskola élén, a megyei önkormányzatot felváltó kormány az intézményfenntartó szervezetén keresztül pedig egy Fidesz-közeli, vezetői gyakorlattal nem, pedagógiai gyakorlattal is alig rendelkező pedagógust nevezett ki. Ez, „kiverte a biztosítékot”, az érintettek élénk tiltakozással reagáltak a fenntartói intézkedésre.

Mi van a háttérben?

Continue reading


HAT-PDSZ közös közlemény az igazgatóváltási botrányról

amelynek szerzői a HAT (Hálózat a Tanszabadságért), és a PDSZ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete) képviselői

A szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban időzített bomba robbant. Olyan, melynek szerkezete „random”üzemmódon működött. Most működésbe lépett. Olyan elképesztő események történtek, melyek rávilágítanak a mai magyar közoktatás, mi több közélet hátulütőire. Miről is van szó? A szakma, a szakértelem és a politika antagonisztikus ellentéte az, ami napjainkban kijegecesedik. Olyan pofon egyszerű kérdésbe gázolt bele a politikai akarnokság, ahol nincs keresni valója. A végletekig leegyszerűsített kérdés így szól: ki vezesse az ország egyik legjobb gimnáziumát? Az, akiben megbíznak kollégái, vagy az, akit megbíz a politika?

A kérdést a jog, rendezi. A fenntartó (a tulajdonos…) jogosult eldönteni, hogy kit kíván látni tulajdona munkatársainak élén. Így van ez egy autószerelő műhelyben, egy tervezőirodában, egy tehenészetben, és az iskolában. Persze nem véletlen a felsorolás sorrendezése, vállaltan célzatos. Itt az ideje fel – és elfogadni végre, hogy az iskola szellemi alkotóműhely, ahol az igazgató valóban „primus inter pares”, ugyanolyan – sőt, horrible dictu! esetleg kevesebb számú diplomával, mint beosztottjai. Ha valahol, hát az iskolában létfontosságú, hogy ne le, hanem meggyőzzük egymást! Ezt a primitív alapigazságot nem ismeri fel a politika, s ezért tesz, tehet meg mindent – politikai hovatartozástól függetlenül – feldúlva az iskolák, és az iskolahasználók nyugalmát, zárójelbe téve az elmúlt évek eredményeit.

Nem engedhetjük, hogy a – valódi – demokratikus minimumot negligálják. Követeljük, hogy az intézményvezetői kinevezéseknél vegyék figyelembe minden érdekelt fél véleményét!

Budapest, 2012. április 5.

HAT, PDSZ


A HAT tiltakozása a tanszabadság súlyos megsértése miatt

2012. április 4

 

A Hálózat a Tanszabadságért az illetékes sajtóreferens nyilatkozatából a sajtóból értesült róla, hogy Hódmezővásárhely Önkormányzata a 2012/13-as tanévben a város önkormányzati irányítású iskolái számára egységesen, a könyvterjesztők kihagyásával vásárolja meg a tankönyveket. A tranzakció az elhangzottak alapján komoly megtakarítást jelent az önkormányzat számára, és nagy valószínűséggel a tankönyvkiadó cég is megtalálja a számítását benne. A HAT álláspontja szerint a tankönyvpiac racionalizálására való törekvés üdvözlendő. Ugyanakkor minden esetben a résztvevők súlyos felelőssége, hogy átgondolják döntésük további következményeit, és azokat alaposan mérlegeljék.

Jelen esetben a döntés következményei nem csak gazdasági, hanem pedagógiai jellegűek is lesznek. Hódmezővásárhely iskoláiban az önkormányzat döntésének értelmében a 2012/13-as tanévben csakis a Nemzeti Tankönyvkiadó könyveit lehet majd használni. Ez a lépés súlyosan sérti az iskolák, a pedagógusok szabadságát, amelyet az általuk használt tankönyvek kiválasztásában élveznek. A tankönyvek kiválasztásának szabadsága az egyik feltétele annak, hogy a pedagógusok a munkájuk tervezése és kivitelezése során alkalmazkodjanak tanítványaik, csoportjaik sajátosságaihoz. A gazdasági hatékonyság, a nehéz gazdasági helyzetben elérhető megtakarítás természetesen lehet fontos cél, de nem veszélyeztetheti a pedagógiai munka sikerességét, színvonalát. Az oktatás hosszú távú befektetés az ország humán erőforrásaiba, éppen ezért a pedagógia sikeressége nem múlhat rövid távú gazdasági érdekeken.

Mindezek miatt a Hálózat a Tanszabadságért (HAT) ellenzi a terv megvalósítását, és arra szólítja fel mind Hódmezővásárhely város önkormányzatát, mind a Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt-t, hogy álljanak el ettől a tanszabadságot súlyosan sértő üzleti tranzakciótól. A HAT javasolja továbbá, hogy Hódmezővásárhely város önkormányzata valósítsa meg az alapötletet, tehát a közvetlen a kiadóktól történő tankönyvbeszerzést, de az összes érintett tankönyvkiadó céggel együttműködve.

Continue reading


Tételes válaszok XV. – Gyökeres újjászervezés szükségessége – HAT álláspont

2011.12.07. – Nahalka blog

„Záró gondolatok:

Magyarország sikere múlik azon, hogy milyen alapokat adunk gyermekeinknek. Az oktatás, a nevelés ügye elválaszthatatlan kötelékkel fonódik össze a magyar nemzet sikerességének sorskérdéseivel. Magyarország megújítása nem lehet teljes az oktatási rendszer – legyen szó köz- vagy felsőoktatásról – gyökeres újjászervezése nélkül.
A Kormány eltökélt, hogy a köznevelési rendszert olyan irányban építsük újjá, hogy az minden egyes magyar gyermek számára megadja a valódi lehetőséget az igényes oktatáshoz.
 
A Kormány célja, hogy a köznevelési rendszert az állam ismét kitüntetett feladataként kezelje, és gondoskodjon a színvonalas működéséről.
 
A törvénytervezet kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a magyar társadalom hosszú távú fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtése.”
 
Véleményünk a záró gondolatokról

Continue reading